Maximera PI i hela medarbetarlivscykeln: Få bästa resultat för din organisation

Visste du att du kan använda PI i hela medarbetarlivscykeln?

image-png-Jan-03-2024-02-47-18-8228-PMEn av de fantastiska delarna med the Predictive Index lösning är att vi kan använda PI som en röd tråd genom hela medarbetarcykeln, vilket skapar en kontinuitet och ett gemensamt språk i era personalprocesser.

Att använda PI i hela medarbetarcykeln kan leda till bättre affärsresultat, ökat engagemang och en starkare organisationskultur.

I denna blogg kommer vi kortfattat beskriva och ge inspiration om hur ni kan använda PI i de olika processerna. Du är alltid välkommen att kontakta oss för vidare diskussioner om hur ni implementerar det bäst i just er organisation!

 

PI & Rekrytering

PI-data tillsammans med övrig information kommer att hjälpa dig att fatta informerade och objektiva beslut om  vilken kandidat som bäst lämpar sig för rollen.

Definiera kravprofilPI Kravprofil

Genom att objektivt definiera vad som krävs för att utföra jobbet framgångsrikt, ökar du dina chanser att anställa en person som passar och kommer att vara motiverad på lång sikt.

PI’s kravprofil hjälper ditt rekryteringsteam att fastställa beteendemässiga och kognitiva referenspunkter för rollen i din organisation.

PI Kognitiv kravnivå
Jobbmatchning

Objektivt kartlägga kandidaters naturliga drivkrafter och beteenden med PI Behavioral Assessment.

Förutsäg hur snabbt kandidaten kommer att lära sig de nödvändiga färdigheterna för sitt nya jobb, genom att använda PI Cognitive Assessment.

Utvärdera hur väl kandidaters beteendemässiga drivkrafter och kognitiva förmågor matchar kraven, för en specifik roll genom att använda matchpoängsfunktionen i PI-systemet. 

Skräddarsydd intervju

Använd matchningen mellan kandidat och roll, för att automatiskt generera objektiva och målinriktade intervjufrågor, för att adressera eventuella skillnader. Detta gör att intervjufrågorna blir både mer relevanta och personliga för personen på andra sidan, vilket säkerställer att vi får den information vi verkligen behöver.

 

PI & Onboarding

Individualiserad Introduktion

Människor har olika drivkrafter och behov som starkt påverkar hur de upplever introduktionen och hur de bäst lär sig och kommer in i ett jobb. Det är därför fördelaktigt att skräddarsy den nya medarbetarens introduktion efter deras drivkrafter och motivationsbehov, som du får med PI.

Alla gillar utmaningar, tydlighet, och ramar. PI hjälper dig att anpassa i vilken utsträckning utmaningen bör vara, vilken typ av ramverk och så vidare.

Kickstarta relationen

Genom att använda rapporterna från PI kan ledaren få insikter i den nya medarbetarens beteendemässiga drivkrafter, vilket gör det lättare att förstå personen och hur man bäst leder och stödjer dem. Under introduktionen kan följande rapporter användas som grund för dialog och diskussion:Screenshot 2024-01-05 at 17.25.40Screenshot 2024-01-05 at 17.26.13Screenshot 2024-01-05 at 17.26.32

  • Relationsguide
  • Guide ledningsstrategier
  • Guide personlig utveckling

                     

 

 

 

PI och ledarskap

PI & Ledarskap

Självinsikt

Utveckla ledare genom att hjälpa dem förstå sina styrkor, utmaningar, hur deras naturliga beteende kan påverka deras anställda, samt hur de kan utvecklas i sin roll.

Skräddarsytt ledarskap - individuell nivå

Stötta ledare i hur de engagerar sina anställda genom att anpassa sin ledarstil för att passa behoven hos sina anställda - inte bara de som tänker och agerar som dem. Skräddarsy kommunikation, utvecklingsplaner och belöningssystem för att möta behoven och maximera motivationen för varje specifik teammedlem.

Skräddarsytt ledarskap - teamnivå

Ge ledare verktygen att förstå sitt team, baserat på individerna i det. Vad deras skillnader och likheter är, och hur ni ska samarbeta och strukturera ert arbete. Hur hen bäst leder, kommunicerar och engagerar dem som ett team.

Teaminsikter

Ge ledare en förståelse för sitt team som helhet. Vad innebär den kombinationen av personer för teamets styrkor och utmaningar, också med avseende på teamets mål och resultat.

 

PI & Talangutveckling

Öka självinsikten

Utveckla dina anställda genom att hjälpa dem förstå sina egna styrkor, utmaningar och hur andra kan uppfatta dem. Detta kommer inte bara förbättra deras samarbete med andra utan också hjälpa dem att arbeta med sina styrkor och förbättra sina försiktighetsområden, och med tiden öka deras prestation och motivation.

Personliga utvecklingsplaner och coaching

Det finns personliga utvecklingsplaner och coachningsguider tillgängliga för alla anställda i PI-systemet som du kan använda som grund för utvecklingssamtalen. Detta hjälper ledarna att arbeta med varje anställds personliga utveckling, baserat på deras unika potential och position, istället för att bara titta på KPI:er.

Karriärplanering och befodran

Anställdas självinsikt om deras naturliga beteende och vad som motiverar dem är avgörande för deras karriärplanering. Vilken typ av karriär och positioner skulle de vilja utvecklas till, och vad behöver de utveckla för att lyckas? Om organisationen har kartlagt och skapat kravprofiler för positioner blir denna process ännu mer effektiv och optimerad.

Precis som vid rekrytering är PI avgörande för befordringar, för att säkerställa att personen är rätt för sin nästa roll.

När du befordrar någon måste du se till att de kommer att förbli motiverade i den nya rollen och att du vet hur du kan stötta och engagera dem. Om befordringen inte är framgångsrik löper du risk att förlora dem och den stora investering du redan har gjort i deras karriär.

 

PI & Teamutveckling

Förstå varandra

Genom att använda PI's Team Discovery kan ledaren och teammedlemmarna få en djupare förståelse för hur individens styrkor och utmaningar relaterar till de andra i teamet.

Det hjälper också att förstå hur likheter och skillnader påverkar både relationer, situationer och samarbete.

Teamets styrkor och utmaningar

Baserat på omfattande forskning har PI skapat 9 olika teamtyper, vilket skapar medvetenhet om teamets styrkor och potentiella utmaningar. Det stöttar ledaren och teammedlemmarna till att bli ett högpresterande team.

Teamets prioriteringar

Med hjälp av verktyget får teamet även en visualisering av hur individer och teamet relaterar till strategiska mål och de uppgifter som behöver utföras.

Konkreta åtgärder för förbättring och optimering

Med den ovanstående kunskapen kan teamet börja planera och vidta konkreta åtgärder för förbättring och optimering, både genom diskussioner inom teamet och genom förslag från systemet. Det säkerställer att den nyfunna medvetenheten leder till långsiktiga fördelar för individerna och hela teamet.

 

Teamutveckling

Team utveckling

PI & Successionsplanering

Kartläggning av nyckelpositioner

Granska din organisations nuvarande och framtida behov. Vilka är dina affärskritiska roller och de kompetenser som är avgörande för dessa roller?

Skapa kravprofiler

Skapa kravprofiler med hjälp av PI för dessa roller för att fastställa de beteenden och kognitiva förmågor som krävs för framgång.

Identifiera potentiella efterträdare

Nu kan du jämföra kravprofilerna med beteendeprofiler och kognitiva förmågor hos era interna talanger.

Börja med de naturliga efterträdarna inom organisationen. Med hjälp av PI, diskutera vad de behöver utveckla och lära sig för att bli redo att ta över.

Om det för närvarande inte finns några naturliga efterträdare kan PI hjälpa dig att identifiera de anställda med rätt drivkrafter och kognitiva förmåga som behövs i framtiden. På det sättet kan du skapa efterträdare genom att identifiera, utveckla och utbilda anställda från mer juniora positioner.

 

PI & Strategisk Planering

Med PI för alla våra anställda kan vi börja få en översikt över våra medarbetare och team på organisationsnivå. Vi kan nu förstå var vi står som organisation ur ett personalperspektiv. Nästa fråga är vart vi vill gå som organisation och vad som krävs ur ett personalperspektiv för att ta oss dit.

Med denna information kan vi säkerställa att vi har rätt talanginfrastruktur, det vill säga de rätta teamen på de rätta platserna i vår organisation, för att ta oss dit vi vill.

Screenshot 2024-01-05 at 17.32.55

 

Motivation, retention och affärsresultat

Att arbeta med PI i alla våra olika personalprocesser driver och ger motivation, retention och resultat för dina anställda.

Detta kommer att vara en organisation där:

De fyra engagemangsfaktorerna

  • De rätta personerna är på de rätta platserna där de är motiverade och kan dra nytta av sina naturliga styrkor.
  • Ledare leder sina anställda på det sätt de vill bli ledda och investerar i deras utveckling.
  • Team har utmärkta dynamiker och förstår, samarbetar och arbetar mot tydligt angivna prioriteringar.
  • Organisationen visar att den bryr sig om sina människor och skapar en miljö där människor kan blomstra.

Resultatet blir motiverade människor som stannar, utvecklas och gör framsteg inom organisationen. De presterar till sin sanna potential och levererar de affärsresultat du vill ha.