Våra lösningar

Teamutveckling

image00005

Skapa team som kan leverera fantastiska resultat

Har ni team som har svårigheter med att uppnå resultat och förväntningar? Ni är inte de enda! Ofta beror detta inte på en brist på kunskap eller kompetens, utan snarare på en låg nivå av tillit till varandra och omgivningen.

I ett effektivt team finns det ett starkt engagemang samt en hög produktivitet. I ett sådant team finns även tillit, en medvetenhet kring varandras olikheter och styrkor samt en tydlig väg framåt. Men, hur når vi dit? Nedan hittar ni fyra frågeställningar som är viktiga att tänka över om ert team har svårigheter med att uppnå resultat.

 

1. Varför investera i teamutveckling?
Teamutveckling är en viktig process för att förbättra prestationer inom en organisation. Genom att arbeta tillsammans i team, kan organisationer uppnå bättre resultat och mer effektiva arbetsprocesser. Men för att ett team ska fungera på bästa möjliga sätt, behöver det utvecklas kontinuerligt. Detta inkluderar att öka samarbetet, förbättra kommunikationen samt skapa förtroende mellan teammedlemmarna.  
 
2. Vad kännetecknar ett välfungerande team? 
Ett välfungerande team kännetecknas av flera faktorer. Först och främst bör det finnas en gemensam vision och tydliga mål som alla teammedlemmar strävar mot. Det är också viktigt att det finns en hög grad av tillit och respekt mellan teammedlemmarna. Vidare bör teammedlemmarna ha klart definierade roller och ansvarsområden. Det bör även finnas en öppen kommunikation där alla känner sig bekväma att uttrycka sina åsikter och förslag. 
 
3. Vad är viktigt för att ett team ska fungera?
En av grundpelarna för ett välfungerat team är en förståelse för varje teammedlem, deras olikheter, likheter och vad alla bidrar med till teamet. En öppen och konstruktiv feedback-kultur där alla kan få feedback på sitt arbete och bidra till att förbättra teamets prestationer. Teamet behöver även en väldefinierad arbetsprocess och tydliga regler för hur beslut tas och hur konflikter hanteras. Att ha en gemensam förståelse för teamets mål och vad som förväntas av varje teammedlem är också viktigt för att hålla motivationen och engagemanget högt. 
 
4. Hur skapar man effektiva team?
För att skapa effektiva team är det därför bra att börja med att skapa gemenskap, förtroende och förståelse mellan teammedlemmarna. Med det på plats bör ni sätta upp tydliga mål och skapa en gemensam vision för teamet. Det är även av största vikt att noggrant välja ut teammedlemmarna baserat på deras kompetenser, erfarenheter och personlighet i linje med teamets mål och vision. Att arbeta för att skapa en välkomnande och inkluderande arbetsmiljö där alla känner sig respekterade och uppmuntrade att bidra. Genom att investera i teamets utveckling och erbjuda utbildningar och workshops kan man också främja samarbetet och kommunikationen mellan teammedlemmarna. 
 

Med Design - Team Discovery, en av PI-systemets moduler, kan vi med hjälp av funktionalitet byggd på vetenskap arbeta med teamutveckling. Verktyget hjälper er att identifiera era naturliga styrkor och utmaningar samt att gemensamt komma överens om åtgärder som kommer leda till en ökad prestation och resultat.

Stärk ert team

Team Discovery tittar på teamets olikheter men går även steget längre och hjälper er att identifiera era framgångsfaktorer samt hur ni kan hantera era hinder. Detta med hjälp av Team Discoverys rekommendationer och åtgärder.

Screenshot 2023-02-20 at 13.57.53
blog_e

Predictio hjälper naturligtvis dig hela vägen med gratis webinars, train-the-trainer workshops eller att vi faciliterar er kommande team workshop!