Våra lösningar

Teamutveckling

_DSC9276

Skapa team som kan leverera fantastiska resultat

Har ni team som har svårigheter med att uppnå resultat och förväntningar? Ni är inte ensamma! Ofta beror detta inte på en brist på kunskap eller kompetens, utan snarare på en låg nivå av tillit till varandra och omgivningen.

I ett effektivt team finns det ett starkt engagemang samt en hög produktivitet. I ett sådant team finns även tillit, en medvetenhet kring varandras olikheter och styrkor samt en tydlig väg framåt. Men, hur når vi dit? 

Lösningen vi rekommenderar är Team Discovery som använder teknik med vetenskapligt stöd för att samla in kritisk data om dina medarbetare och kartlägga denna data mot din affärsstrategi. Detta möjliggör en medvetenhet om individerna, relationerna samt teamets styrkor och utmaningar, när det kopplas till teamets mål kan vi tillsammans skapa en väg framåt. 

Team Discovery ger dig precis de verktygen du behöver för att facilitera en workshop för ditt team med fokus på att hjälpa er förbättra självinsikten och förståelsen för varandra. Genom en djupare förståelse för varje teammedlems drivkrafter och arbetssätt, kommer ni att upptäcka vad som karaktäriserar er ”teamtyp”. Dessa insikter kommer att sammansvetsa ert team till en enad grupp, skapa gemenskap samt stärka samarbetet. 

 

 

 

Med Design - Team Discovery, en av PI-systemets moduler, kan vi med hjälp av funktionalitet byggd på vetenskap arbeta med teamutveckling. Verktyget hjälper er att identifiera era naturliga styrkor och utmaningar samt att gemensamt komma överens om åtgärder som kommer leda till en ökad prestation och resultat.

_DSC9364-Verbessert-RR copy

Det finns oändligt mycket vi kan prata om och diskutera när det kommer till teamutveckling. Låt oss börja med de grundläggande frågorna: 

Vad kännetecknar ett välfungerande team? 

Ett välfungerande team kännetecknas av flera faktorer. Först och främst bör det finnas en gemensam vision och tydliga mål som alla teammedlemmar strävar mot. Det är också viktigt att det finns en hög grad av tillit och respekt mellan teammedlemmarna. Vidare bör teammedlemmarna ha klart definierade roller och ansvarsområden. Det bör även finnas en öppen kommunikation där alla känner sig bekväma att uttrycka sina åsikter och förslag. 
 

Vad är viktigt för att ett team ska fungera?

En av grundpelarna för ett välfungerade team är en förståelse för varje teammedlem, deras olikheter, likheter och vad alla bidrar med till teamet. En öppen och konstruktiv feedback-kultur där alla kan få feedback på sitt arbete och bidra till att förbättra teamets prestationer. Teamet behöver även en väldefinierad arbetsprocess och tydliga regler för hur beslut tas och hur konflikter hanteras. Att ha en gemensam förståelse för teamets mål och vad som förväntas av varje teammedlem är också viktigt för att hålla motivationen ochengagemanget högt. 

Hur skapar man effektiva team?

För att skapa effektiva team är det därför bra att börja med att skapa gemenskap, förtroende och förståelse mellan teammedlemmarna. Med det på plats bör ni sätta upp tydliga mål och skapa en gemensam vision för teamet. Det är även av största vikt att noggrant välja ut teammedlemmarna baserat på deras kompetenser, erfarenheter och personlighet i linje med teamets mål och vision. Att arbeta för att skapa en välkomnande och inkluderande arbetsmiljö där alla känner sig respekterade och uppmuntrade att bidra. Genom
att investera i teamets utveckling och erbjuda utbildningar och workshops kan man också främja samarbetet och kommunikationen mellan teammedlemmarna. 
 

Varför investera i teamutveckling?

Teamutveckling är en viktig process för att förbättra prestationer inom en organisation. Genom att arbeta tillsammans i team, kan organisationer uppnå bättre resultat och mer effektiva arbetsprocesser. Men för att ett team ska fungera på bästa möjliga sätt, behöver det utvecklas kontinuerligt. Detta inkluderar att öka samarbetet, förbättra kommunikationen samt skapa förtroende mellan teammedlemmarna. 

Stärk ert team

Team Discovery ger er praktiska och handgripliga verktyg för att titta på teamets olikheter, identifiera era framgångsfaktorer samt hur ni kan hantera era hinder. Samla ert team för en workshop där ni ser på individerna och relationer mellan individerna i teamet, teamet i förhållande till de uppgifter som ska utföras och hur ni går vidare därifrån. Genom dessa steg har ni grunden för att skapa en tydlig handlingsplan och konsensus kring målsättningar. Då kommer medlemmarna lättare kunna organisera sitt arbete och bidra med deras unika förmågor för att nå det önskade resultatet.

Ni kan facilitera workshopen själva internt eller så hjälper vi på Predictio gärna er med  att facilitera er kommande team workshop!

Genom fyra olika fokusområden hjälper Team Discovery dig att bygga ett engagerat, starkt team som levererar fantastiska resultat:

Individer i teamet

Djupare självinsikt kring hur den enskildes styrkor och utvecklingsområden förhåller sig till de andra i teamet.

Relationer mellan individer i teamet

Förståelse för hur likheter och olikheter påverkar både realtioner och situationer

Teamet i förhållande till de uppgifter som ska utföras

Visualisering av hur individer och teamet som helhet förhåller sig till strategiska prioriteringar för att öka samsynen kring vägen framåt. 

Agera

Få konkreta rekommendatationer för hur teamet ska nyttja sina styrkor och hantera sina utmaningar för att leverera resultat. 

 

Teamutveckling

Predictio hjälper naturligtvis dig hela vägen med gratis webinars, train-the-trainer workshops eller att vi faciliterar er kommande team workshop!