Talangoptimering

C9A10B59-3F43-4148-94D3-ADE4DE0035AClow-1-1

Talangoptimering i fyra steg

Talangoptimering fokuserar på att sätta samman effektiva och välfungerande team, där alla levererar på topp och känner sig engagerade och motiverade att ständigt gör det där lilla extra, vilket inte är en lätt uppgift. Organisationer formulerar affärsstrategier och följer upp resultaten noga. De förbiser dock ofta vikten av att knyta samman denna strategi med medarbetarnas kompetens och talang och riskerar därför att inte nå sina mål.

Vi på Predictio stöttar och utmanar dig och din organisation att, på ett strukturerat sätt i fyra steg, arbeta med talangoptimering och det som krävs för att knyta samman er People-strategi med er affärsstrategi och nå de affärsresultat ni satt upp.

Längre ned beskrivs PI-systemets 4 moduler.

PI's moduler: Hire, Inspire och Design

Diagnos

Rekommenderade strategiska aktiviteter

I detta steg rekommenderar vi följande strategiska aktiviteter:

 • Samla in relevant persondata (medarbetarundersökning, PI Behavior, PI Cognitive, 360 etc.)
 • Analysera resultaten
 • Besluta om åtgärder

Upptäck grundorsaken till organisationens eller teamets problem genom att mäta och utvärdera People-data som utgångspunkt för er handlingsplan. Diagnos är första steget inom talangoptimering, men är något organisationer måste göra löpande.

Dessa aktiviteter ger dig data för att ge helt nya insikter om hur ni bör se över hur organisationen är designad, hur ni tillsätter era roller och hur ni inspirerar era medarbetare och chefer.

Design

Rekommenderade strategiska aktiviteter

I detta steg rekommenderar vi följande strategiska aktiviteter:

 • Välj organisationsstruktur i förhållande till er affärsstrategi
 • Utvärdera era ledningsgruppers kompetens och förmågor
 • Förstå högsta ledningsgruppens gruppdynamik
 • Etablera relevant organisationskultur

Öka er konkurrenskraft genom att medvetet och strategiskt designa organisationens struktur, ledarskap, kultur och gruppdynamik. Design är andra steget inom talangoptimering och här skapar och utvecklar ni er People-strategi.

Att medvetet och strategiskt utföra dessa aktiviteter, med relevant People-data som grund, ger organisationen mycket större möjlighet att faktiskt genomföra de förändringar som krävs.

Tillsätt

Rekommenderade strategiska aktiviteter

I detta steg rekommenderar vi följande aktiviteter:

 • Definiera och kommunicera kraven på era roller
 • Utrusta chefer och HR med kunskap och färdigheter till att sätta rätt person på rätt plats
 • Förutse förändringar i gruppdynamiken
 • Utvärdera kandidaters matchning mot organisationskulturen

Tillsätt är det tredje steget inom talangoptimering och här rekryterar ni bäst lämpade kandidat genom att definera arbetskrav, gruppdynamik och organisationskultur. Använd kunskap och insikt från analys av er People-data och skapa en organisation där medarbetare och chefer vill göra det lilla extra.

Dessa steg ökar er förmåga att verkligen sätta rätt person på rätt plats. Det kommer dessutom generera ännu högre engagemang bland era chefer och medarbetare vilket i sin tur påverkar era kunder positivt. Ert arbetsgivarvarumärke stärks och attraherar fler talanger till er organisation.

Inspirera

Rekommenderade strategiska aktiviteter

I detta steg rekommenderar vi följande aktiviteter:

 • Skapa nya roller och karriärvägar
 • Utveckla era ledare
 • Skapa effektiva och välfungerande team
 • Tydliggör och förstärk organisationskulturen

Förbättra era chefers och medarbetares förmåga att leda sig själva och skapa hållbara relationer på arbetsplatsen genom en ökad självinsikt. Inspirera är det fjärde steget inom talangoptimering och här skapar ni karriärvägar inom organisationen och skapar, genom kontinuerlig utvärdering, effektiva och välfungerande team.

De mest framgångsrika organisationerna vet att en bra chef, är en chef med god självinsikt och förståelse för hur de egna drivkrafterna och beteendet påverkar hur de leder sina medarbetare. Chefers förmåga att inspirera och motivera andra är helt enkelt avgörande för organisationens resultat.

Varför bör ni talangoptimera er organisation?

Med rätt verktyg och ramverk kan du leverera strategiska insikter som kommer att leda viktiga företagsbeslut, stödja ledare och medarbetare och se till att alla i din organisation stöttar din affärsstrategi.

En viktig del av talangoptimering är tillämpningen av data där PI-systemet låter dig samla in och använda dessa uppgifter till att:

 • Mäta engagemang och beteende i hela din organisation.
 • Anställa med syfte och prioritera kandidater med rätt beteendemässig och kognitiv matchning för din organisation.
 • Värna om Employer Branding genom att bygga och upprätthålla en stark kultur.
 • Öka engagemang och produktivitet samtidigt som personalomsättningen minskar.

Oavsett vilken organisation du är i, drivs era resultat av människor. Om era medarbetare inte stöttar organisationens strategi är det förmodligen anledningen till att organisationen inte når sina mål.

De flesta företag skapar en affärsstrategi och bestämmer vilka affärsresultat de vill uppnå. Dock glömmer de ofta att se på vem, dvs vilka medarbetare, som behövs på vilken plats för att nå målen. Du kan inte gissa när det gäller teambuilding och kultur – du behöver ha ett datadrivet och strategiskt upplägg. Och det är där PI kommer in i bilden!

Boka en demo idag!Opens a new window