4 praktiska tips för ledare att hjälpa medarbetare att hantera stress

Stress på jobbet är ett växande problem för organisationer vilket kan påverka välmående, produktivitet och trivsel hos medarbetare. Som ledare har du en viktig roll att spela för att hjälpa dina anställda hantera stressen på ett hälsosamt sätt. Därför kommer vi i detta blogginlägg diskutera praktiska tips för vad du som ledare kan göra.

DSC05633-1

 

Varför stresshantering är viktigt för en hälsosam arbetsmiljö

Att hantera stress på arbetsplatsen är viktigt inte bara för individernas välbefinnande utan också för företagets resultat. Stress kan leda till högre sjukfrånvaro, ökad personalomsättning och minskad produktivitet. Som ledare är det viktigt att förstå och ta ansvar för de negativa effekterna av stress på arbetsplatsen och agera för att hantera och förebygga det på ett effektivt sätt.

 

Här är fyra praktiska tips som du som ledare kan använda för att lindra stress och öka trivseln på arbetsplatsen:

1. Förstå dina anställdas unika drivkrafter och behov

En viktig del av att hantera stress på arbetsplatsen är att förstå dina anställdas individuella behov och drivkrafter. Alla anställda är unika och vad som fungerar för en person kanske inte fungerar för en annan. Du behöver därför få en förstålse för din medarbetare och vad hen behöver från dig som chef, är det tydligare instruktioner, mer frihet, möjlighet att prata igenom saker, frihet från risker eller att bli utmanad? Genom en förståelse för detta kan du hjälpa dina anställda att hantera stress bättre och samtidigt uppnå sina mål på ett sätt som passar dem.

Du kan sätta dig in i dina anställdas behov och drivkrafter genom verktyg så som PI Behavioral Assessment. Detta kan hjälpa dig att anpassa ditt ledarskap och hitta lösningar som stämmer överens med personens behov.

 

2. Öppen kommunikation som verktyg för stresshantering

En öppen kommunikation är ett värdefullt verktyg för att hantera stress på arbetsplatsen. Uppmuntra dina anställda att öppet kommunicera om eventuella stressfaktorer och skapa en kultur där det är okej att be om hjälp eller stöd när det behövs. Som ledare är det också viktigt att vara lyhörd och vidta åtgärder för att hjälpa dina anställda att hantera stress på ett hälsosamt sätt.

 

3. Hjälp dem prioritera sitt arbete och visa att du prioriterar deras välmående

Att hjälpa dina anställda att hantera stress är mer än att bara lyssna och ställa rätt frågor. Det är också viktigt att agera på ett sätt som visar att du prioriterar deras välmående.

När en medarbetare är stressad eller överbelastad är ett bra tips att sätta dig ned med personen och hjälpa dem prioritera sitt arbeta. Exempelvis genom dessa steg:

  • Skriv en lista med allt som är på deras to-do lista.
  • Förtydliga deras huvudsakliga ansvarsområden och KPI:er.
  • Hjälp dem att prioritera deras to-dos beroende på hur viktiga och tidskänsliga de är.
  • Stötta dem i att säga nej till uppgifter och projekt utanför deras ansvarsområden och erbjud dem uppbackning i detta.

Som ledare är det viktigt att visa att du tar dina anställdas välbefinnande på allvar. Säkerställ att du agerar på era överenskommelser och att ni följer upp på era samtal och det ni har bestämt. Har ni beslutat att medarbetaren säger nej till vissa uppgifter och slutar arbeta övertid, så behöver du visa att du stöttar medarbetaren fullt ut i detta och agerar därefter. 

 

4. Föregå med gott exempel för en hälsosam balans

Att ha en hälsosam balans mellan arbete och fritid är en viktig del av att hantera stress på arbetsplatsen. Som ledare är det därför viktigt att visa att du tar hand om din egen hälsa och balanserar ditt arbete med fritid. Detta kan inspirera dina anställda att göra detsamma och därmed minska stress och öka trivseln på arbetsplatsen.

 

Avslutningsvis

Att hantera stress på arbetsplatsen är inte en enkel uppgift men genom att använda dessa praktiska tips som ledare kan du bidra till att lindra stressen hos dina anställda. Det är viktigt att komma ihåg att varje individ är unik, och det som fungerar för en person kanske inte fungerar för en annan. Därför är det viktigt att skapa en öppen och tillåtande arbetsmiljö där medarbetare känner sig bekväma att kommunicera eventuella stressfaktorer och söka stöd. Genom att prioritera dina anställdas välbefinnande och hjälpa dem att hantera stressen, kan du bidra till en hälsosam och produktiv arbetsplats.