PI Strategy Assessment

Vad är PI Strategy Assessment™?

Vår strategiundersökning PI Strategy Assessment är ett validerat verktyg som hjälper organisationer att knyta samman sin affärsstrategi med chefers och medarbetares talanger och förmågor.

Verktyget utvärderar och visualiserar en ledningsgrupps eller annan grupps uppfattning om, samsyn kring och tilltro till organisationens strategi.

Hur fungerar PI Strategy Assessment?

En strategiundersökning hjälper grupper att på ett objektivt sätt nå samsyn kring strategier och arbetssätt. Först anger varje deltagare vilka de ser som de viktigaste strategiska prioriteringarna genom att bedöma olika påståenden. Dessa påstående är kopplade till fyra olika strategityper: kultiverande, utforskande, stabiliserande eller producerande. Sedan anger de hur stor tilltro de har till organisationens förmåga att leverera i enlighet med dessa.

Vad mäter PI Strategy Assessment?

Strategin som ska eftersträvas

Verktyget identifierar vilka strategiska prioriteringar organisationen ska fokusera på för att lyckas.

Samsynen kring strategin

Verktyget identifierar hur stor samsyn som finns kring huruvida medarbetare, kulturen och rollerna i organisationen är anpassade till de krav som ställs i och med de strategiska prioriteringarna.

Organisationens beredskap

Verktyget identifierar slutligen hur förberedd organisationen är att börja arbeta enligt strategin och kraven som ställs.

Varför är detta viktigt?

När chefer och ledning har samsyn kring strategi och krav, har organisationen långt mycket bättre förutsättningar att nå mål och leverera resultat. PI Strategy Assessment är en del av Design-modulen i PI-systemet.

Hur hjälper verktyget organisationen att skapa en talangstrategi?

PI Strategy Assessment ger er samsyn kring strategiska prioriteringar, vad som krävs av chefer och ledare för att lyckas och möjliggör en konstruktiv dialog kring vem som är rätt person på rätt plats.

Denna information är själva startpunkten för att kunna förstå vilka talanger och förmågor organisationen behöver för att kunna leverera enligt sina strategiska prioriteringar, växa och utvecklas.