PI Cognitive Assessment

VARFÖR PI Cognitive Assessment™?

Många års forskning visar att begåvningstest som mäter generell kognitiv förmåga ger den enskilt bästa förutsägelsen av arbetsprestation*. Generell kognitiv förmåga handlar om att kunna ta till sig ny information, anpassa sig till förändringar, lösa problem, och bearbeta komplex information vilket är en del av praktiskt taget alla jobb. Prestationsförmågan inom dessa områden och inlärningshastighet är starkt förknippade med framgångsrik arbetsprestation.  Med hjälp av PI Cognitive Assessment får du denna värdefulla information om en persons generella kognitiva förmåga.

* SMITH, M. & SMITH, P. (2004) Testing People at Work: Competencies in Psychometric Testing. Wiley-Blackwell.

DNV-GL Certifiering

PI Cognitive Assessment har blivit granskad av det internationalla kvalitetssäkringsföretaget DNV-GL. Detta efter de strikta kraven från EFPA’s utvärderingsmodell (The European Federation of Psychologists’ Associations). PI Cognitive Assessment är godkänd för användning till rekrytering och successionsplanering.

Med denna certifiering vet Predictios kunder, deras medarbetare, chefer och kandidater därför att PI Cognitive Assessment är ett tillförlitligt test som håller mycket hög kvalité både i Sverige och internationellt. PI Cognitive Assessment är således ett test som är certifierat för validitet, reliabilitet och fairness.

Se här vilka tester som har blivit granskade i Sverige efter den förande europeiska utvärderingsmodellen.

DNV GL certifieringen säkrar att PI Behavioral Assessment lever upp till standarderna

Vad är PI Cognitive Assessment?

PI Cognitive Assessment är ett webbaserat begåvningstest som finns tillgängligt på 80 språk. Begåvningstestet mäter en persons generella kognitiva förmåga också kallad g. PI Cognitive Assessment innehåller därför obligatoriska g-faktorrelaterade frågor inom kategorierna verbal, numerisk och abstrakt.

Det är vetenskapligt validerat, kulturneutralt och tar bara 12 minuter att fylla i. Varje test är även unikt då det skapas dynamiskt från en stor pool av frågor vilket gör att det är svårt att fuska.

Vem använder PI Cognitive Assessment?

PI Cognitive Assessment används av HR-avdelningar och/eller chefer vid urval och befordran.

Begåvningstestet används också för att stödja utveckling och befordran av individuella medarbetare.

HUR ANVÄNDS PI COGNITIVE ASSESSMENT?

Förutsägbarheten för framtida jobbprestation ökar med komplexiteten i en roll, men även för mindre komplexa roller är förutsägbarheten fortfarande hög jämfört med andra urvalsverktyg*. Därför används PI Cognitive Assessment på alla nivåer och tjänster för att

 • Välja och anställa de kandidaterna som passar bäst i rollen.
 • Befordra medarbetare och ledare.
 • Identifiera talanger (medarbetare med en hög kognitiv förmåga lämnar ofta låg-komplexa roller om de känner sig understimulerade).
 • Performance management (koppla högpresterande KPI:er & kognitiva förmågor)

VILKEN AFFÄRSNYTTA GER PI COGNITIVE ASSESSMENT?

PI Cognitive Assessment används av offentliga och privata företag i alla storlekar och branscher för att:

 • Öka produktiviteten genom att använda PI Cognitive Assessment före beslut om fysisk intervju (genom mail- eller telefonåterkoppling vid många sökande).
 • Öka kvalitén genom att låta alla som kallas till intervju fylla i PI Cognitive Assessment (istället för bara slutkandidater) för att välja rätt kandidat med det bästa underlaget.
 • Kvalitetssäkra utan externa rekryteringsbolag/assessment centres.
 • Jämföra potentialen mellan kandidater (1:1 jämförbar) eller mot en kravprofil.
 • Ge rekryterande chef en indikation i vilka uppgifter en kandidat/medarbetare behöver mer tid/coaching.
 • Ge kandidater en andra chans vid en ”dålig dag” (tack vare möjligheten att skicka upp till tre utvärderingar med olika frågor till varje kandidat).
 • Utvärdera konkurrens-/attraktionskraften genom att jämföra kandidaters genomsnittliga förmåga med normgruppers genomsnitt.
 • Skaffa total kostnadskontroll genom årlig licensavgift baserad på antal anställda inkl. obegränsat användande (introduktionsutbildning ingår i licensen).

Om du redan är kund kan du logga in här:

VIDEO: VAD ÄR PI?

Lär dig mer om hur du kan integrera PI Cognitive Assessment i ditt dagliga arbete

VILL DU VETA MER OM PI COGNITIVE ASSESSMENT?